Ordinær Generalforsamling 2018

Faglige Klub Keolis Aalborg

Referat Ordinær Generalforsamling

21 marts 2018

Ære være Per Damborgs Minde

 

 1. Valg af dirigent.

      Jesper Christensen TR Arriva Aalborg blev valgt

 

 1. Valg af stemmeudvalg.

      Valgt: Bjørn Nilsson, Michael Dam og Ninna Dyhrberg

 

 1. Beretninger.

       Formanden takker for samarbejdet med 3f Aalborg transportgruppe, Tom Bille, Bestyrelsen.

      Der er ny dagsorden ved sygdom.

      Der har været problemer med vagter og turnus. Problemerne og sagerne med bremser.

      Der har været afholdt faglige møder, disse følges op på med ledelsen.

      Der kommer billedskærm, og hjemmesideskærm med nyheder fra fagligklub i chaufførstuen i nærmeste fremtid.

      I 2017 har der været holdt madkulturdag (dog med en lidt ringe deltagelse), pølsesnak med god deltagelse, hockey på anlægget desværre tabte chaufførerne.

      Der var 16 kollegaer fra Aalborg, 2 fra Hinnerup og 2 fra 3F Aalborg på studietur til Busworld.

      Der deltages aktivt i CKU herunder også i fokusgrupper.

      Der er oprettet nyt samarbejde i TR gruppen i Keolis Danmark, opgaver er fordelt så flere har noget ekstra at gøre.

      Fællestillidsrepræsentanten sidder i SNCF/ Keolis ESU i samarbejde med 2 andre kollegaer.

      Vi er stadig repræsenteret i Buslandsklubben og Nordjyske Buschauffører Fælles Faglig Klub

      Vi var også repræsenteret ved OK2017 desværre var der ingen forhandling, men 22 protokollater der skulle renskrives ind i eksisterende OK og så var det ellers det!

      Klubben støttede NEJ kampagnen og ærgrer os over den ikke er blevet løftet godt nok videre af forbund og afdeling.

      Der er afsagt dom i en voldgiftssag der slår fast at tidsforbruget til at udfylde overarbejdsseddel er arbejdstid og skal også honoreres.

      Faglig klub er stadig repræsenteret i både Gruppe og afdelingsbestyrelsen ved 3f Aalborg.

      Sladder, rygter, Facebook, husk at man er selv ansvarlig for det der er sagt og skrevet og der er politikker i virksomheden om illoyalitet

      Vi er en klub med meget indflydelse, prisen for denne indflydelse er fravær fra kontoret.

      Arbejdsmiljørepræsentanten takker for samarbejdet med bestyrelsen, værkstedet, Kollegaer- både chauffører og de der har trafikvagten.

      Der nævnes de 2 bremse episoder, samt hvordan status er omkring dem indtil videre.

      Der har været tvivl om hvad der er proceduren er når ”ABS ”-lampen lyser, der er nu kommet noget på skrift.

      Der kommer forsøg med en anden spejlmontering på et par busser på linie12. Der har været søgt om at få monteret hjertestarter i bussen på linje 36, dette er dog afvist da virksomheden mener at det kræver uddannelse at betjene sådan. Ved trivselsmålingen i 2017 lå Aalborg i bund med svar %, det nævnes at det er vigtigt med svar på denne, da dette er et talerør til virksomhedens ledelse, som måske kan give ændringer og forbedringer.

      Det har et par gange haltet med sikkerhed på pladsen, dels har den været mørkelagt, manglende saltning, manglende rydning af sne, svag belysning, opmagasinering af ting der gør det svært at komme til visse busser.

      Arbejdsmiljørepræsentanten er glad for den uddannelse han i det første år som AMR har modtaget, det har givet ham viden og ballast til at gå ind i ting på en ny måde.

      Han håber og ønsker at der kommer mere samarbejde på Arbejdsmiljø området på tværs af garagerne i Keolis.

                

                 Debat

     

       Hjertestarterne har så god en guide i sig at vi ikke behøver uddannelse i  

       betjening, slet ikke da vi får demonstreret en i forbindelse med EU-uddannelse.

 

       Der blev foreslået at vinterbekæmpelse foretages af eksternt firma

 

       Der bliver ikke ryddet nok i gangarealet fra Chaufførindgangen og til Bussens holdeplads.

 

      Endnu engang kom der ønske om en hjemmeside for alle klubbens medlemmer.

 

      Der skal være tiltag der kan mærkes i Aalborg og Trivselsmålingen er ubrugelig i dens nuværende form.

 

                 De store sidespejle kan skabe uhensigtsmæssigt store blinde vinkler.

    

       Der spørges ind til Handlingsplanen med 108 punkter om der sker noget eller  

       om der konsekvens.

 

      Der har været afholdt møder og der sker fremskridt og ledelsen oplyser at det skal forsætte med fremskridt.

 

      Der efterlyses ensartethed ved straf ved f.eks. skader og ikke være afstemt efter humøret den dag.

 

      De sanktioner og Beslutninger Virksomheden foretager er ikke noget Tillidsrepræsentanten bestemmer.

     

      Der takkes for beretningen og oplyses at gennem et langt aktiv fagligt liv er erfaringen at den indflydelse man kan få skal man tage.

      Om man har en hjemmeside eller ej kommer i anden række.

 

      Et hav af indblik og viden om hvilken retning tingene går før det sker er vigtigt for at være på forkant med tingene.

 

      Der spørges til tilfredsheden med handlingsplanen om der eventuelt en dato og om der en plan B.

 

      80 – 90 punkter mangler at blive bearbejdet, det er nok til at komme videre.

 

      Man ønsker en Deadline på hvornår planen er gennemgået og forbedringer sat i værk.

 

      Stopper den vilje der er til samarbejde så stopper velvilje og ro også

     

      Man undres over at busserne kører, blandt andet når de er kolde og der savnes vilje fra kollegaerne i det daglige.

 

      Der stilles forslag om et Aktionsudvalg, der kan iværksætte aktioner.

     

      Der mangler information, frimurerne er mere åbne.

    

      Med de nye Information-skærme og den nye hjemmeside skal det nok blive bedre

 

      Aktionsgrupper er ikke løsningen, men vælger morgenholdet at holde stille skal

      aftenholdet nok køre og omvendt.

      Sæt busserne lige så længe i har råd, hvis det er tiltrængt.

 

      De 108 punkter er hørt i København og der er fokus både på dem og

      Trivselsmålingen.

 

                Hvor seriøst tager ledelsen trivselsmålingen, undre ledelsen sig over at

                medarbejderne svarer ikke.

 

                Selvfølgelig undrer de sig i København, i Aalborg vidste ledelsen godt hvorfor.    

               

                Beretningen Godkendt

 

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

      Fremlæggelse af regnskabet, hvor der efterfølgende var spørgsmål.

      Der blev vedtaget at regnskabet rettes til og nyrevideres, inden godkendelse.

 

 1. Fastsættelse af næste års kontingent.

      Kontingentet fastholdes i 2018

 

 1. Indkomne forslag.

 

6A. Til vedtægter.

                For at blive en del af Faglig Klubs Bestyrelse Kan/Må man ikke have 

                ledelsesmæssige beføjelser.

 

                6A Godkendt

              

                6B Til Forretningsorden

              I vores klub love står der i Punkt 3 at al tale foregår fra Talerstolen, da

              vi i de sidste mange år ikke har praktiseret dette så hvorfor skal det stå

              der.

 

               6B trukket af forslagsstiller

 

 1. Valg af:

                               

 1. Næstformand

       Alan Jensen valgt

      

 1. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer samt 1 der blev vakant på generalforsamlingen.

Valgt for 2 år Tommy Olesen

       Valgt for 2 år Helle Jensen

       Valgt for 1 år Charlotte Houmann

 

 1. Valgt som Bestyrelsesuppleant Jørgen Møller

                                                                          

 1. 1 Bilagskontrolant Niels Chr. Thomsen valgt

      1 Bilagskontrolantsuppleant Ciro Fiele genvalgt

 

 1. Valg til Kulturfonden

      1 bestyrelsesmedlem Kim Nicolaj Madsen Genvalgt   

                                     

Referent Tommy Olesen